Scania Syystalkoot

Uusi Traffic Management Finland vastaa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta

Vuoden 2019 alussa aloittaa toimintansa valtion liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group, jonka muodostavat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy (TMF) sekä sen liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt.

Traffic Management Finland on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Konsernin tehtävänä on tarjota edistyksellisiä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita sekä varmistaa liikenteen turvallisuus ja sujuvuus vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Se vastaa myös ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruusta, hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Tytäryhtiöt ja niiden vastuualueet:

Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Vessel Traffic Services Finland (VTS Finland) vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta
Air Navigation Services Finland (ANS Finland) vastaa lennonvarmistuksesta
Konsernissa tulee työskentelemään koko Suomessa yhteensä reilut 1000 henkilöä.

Muutos ei vaikuta yhteistyöhön tai tarjottaviin palveluihin. Toiminta, yhteistyö ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Traffic Management Finland Oyn ja tytäryhtiöiden yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

Sähköposti:

Konserni: etunimi.sukunimi(at)tmfg.fi (aiemmista sähköpostiosoitteista lähtee poissaoloviesti)
VTS Finland ja ITM Finland: etunimi.sukunimi(at)tmfg.fi (aiemmista sähköpostiosoitteista lähtee poissaoloviesti)
Finrail: etunimi.sukunimi(at)finrail.fi
ANS Finland: etunimi.sukunimi(at)ansfinland.fi
Käynti- ja postiosoitteet:

Pääkonttorit: Konserni, VTS Finland, ITM Finland ja Finrail: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki (postiosoite sama)
ANS Finland: Käyntiosoite: Lentäjäntie 1, B-rappu, 01530 Vantaa, Postiosoite: PL 157, 01531 Vantaa
Puhelinvaihde:

029 450 7000
ANS Finland: 020 4284 000
Verkkosivut:

www.tmfg.fi


Liikennepalvelulain ensivaikutuksista

Liikennepalvelulain tavoitteena on tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta. Liikennepalvelulaki luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Laki tuli pääosin voimaan 1.7.2018.

Liikennepalvelulain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut liikennepalvelulain ensimmäistä vaihetta koskevan seurantaraportin liikenne-ja viestintävaliokunnalle 19.12.2018.

 Nyt havaittujen vaikutusten perusteella ei olla tunnistettu muutostarpeita liikennepalvelulakiin.

Taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrä on kasvanut huomattavasti, ja palvelut sekä hinnoittelumallit vaikuttaisivat monipuolistuneen. Lainvalmistelun yhteydessä esitetyt pelot asiakkaiden huijaamisesta eivät näyttäisi toteutuneen. Tällä hetkellä ei myöskään näytä siltä, että harmaaseen talouteen liittyvät lieveilmiöt olisivat lisääntyneet.

Liikennepalvelulain keskeisimpänä tavoitteena on ollut tukea pitkän aikavälin muutosprosesseja. Tästä syystä lopulliset johtopäätökset liikennepalvelulain vaikutuksista on syytä tehdä vasta myöhemmin.

Mitä seuraavaksi?

Liikennejärjestelmätason ja markkinatilanteen muutosten osalta lain vaikutusten seurantaa tullaan jatkamaan tiiviisti tulevina vuosina. Seuraavan kerran lain vaikutuksista raportoidaan kootusti eduskunnan lausuman edellyttämällä tavalla viimeistään vuonna 2022.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt lain voimaantulon jälkeen tiivistä vuoropuhelua lainsäädännön vaikutuksista eri toimijoiden kanssa. Ministeriö perustaa markkinafoorumin, jossa eri toimijat voivat jatkossa vaihtaa kokemuksia lainsäädännön vaikutuksista. Tiivistä viranomaisyhteistyötä jatketaan.

Liikennepalvelulain kolmas vaihe on eduskunnan käsiteltävänä.


Kirsi Karlamaa uuden Traficomin pääjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt DI Kirsi Karlamaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi.

Liikenne- ja viestintävirastoon yhdistyvät Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja osa Liikennevirastosta. Uusi virasto yhdistää asiantuntijoiden osaamisen ja tuo aiempaa paremman kyvyn vastata toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja nopea teknologinen kehitys vaikuttavat myös liikenteeseen ja viestintään kohdistuviin vaatimuksiin.

Kirsi Karlamaa siirtyy Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajaksi Viestintäviraston pääjohtajan tehtävästä. Viestintävirastossa Karlamaa on työskennellyt vuodesta 2000 monipuolisesti erilaisissa johtamistehtävissä muun muassa Taajuushallinto-toimialan ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtajana.

"Liikenne- ja viestintävirastossa huolehdimme liikenteen ja viestinnän toimivuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Luomme yhteistyöverkostoja ja mahdollistamme kokeiluja, joiden ansiosta syntyy liiketoimintaa sekä uusia palveluita kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi. Olen innoissani siitä, että saan tehdä töitä osaavan ja asiantuntevan henkilöstön kanssa", Karlamaa sanoo.Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) uudistetaan. Nyt voimassa oleva laki on tullut voimaan vuonna 1994. Lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, sillä toimintaympäristö ja olosuhteet ovat 25 vuodessa muuttuneet.

Uudistus parantaa liikenneturvallisuutta, vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan ja mahdollistaa liiketoimintaa. Uudistuksessa otetaan huomioon myös liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehitys.

Tavoitteena on laki, joka on selkeä ja turvaa jatkossakin korkean kuljetusten turvallisuustason. Tavoitteena on myös, että laista ei aiheudu alan yrityksille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Lue lisää: Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan


Bosch testaa Nesteen uusiutuvaa dieseliä

Bosch  kokeilee Nesteen uusiutuvaa dieseliä, jonka avulla ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 % dieseliin verrattuna.

- Uusiutuvista ja synteettisistä polttoaineista voi olla suurta hyötyä ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Niillä saadaan aikaan nopeita ympäristövaikutuksia, sillä olemassa olevia ajoneuvoja tai infrastruktuuria ei tarvitse uusia, vaan esimerkiksi nykyiset ajoneuvot ja huoltoasemat voivat jäädä käyttöön, sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner.

Bosch on tutkinut jo jonkin aikaa uusiutuvia ja synteettisiä polttoaineita. Yrityksen dieselmoottoreiden polttoainetta kuljettavia osia, kuten polttoainepumppuja ja -ruiskuja, on testattu perusteellisesti, ja ajoneuvovalmistajat voivat ottaa ne käyttöön uusiutuvien ja synteettisten polttoaineiden kanssa.

Lue lisää: Bosch testaa Nesteen uusiutuvaa dieseliä


Tekoälyllä tehoa liikennehäiriöiden tunnistamiseen

Liikennevirasto ja Tieto toteuttivat keväällä̈ 2018 kokeilun, jossa testattiin tekoälyn ja nousevan LiDAR-mittausteknologian käyttökelpoisuutta liikennevirtojen analysoinnissa. Sensorifuusioon perustuva kokeilu osoitti, että tekoälyn avulla voidaan analysoida liikennevirtaa ja tuottaa reaaliaikaista tietoa liikenneturvallisuuden tueksi ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Tavallisuudesta poikkeavat liikennetilanteet muodostavat merkittävän liikenneturvallisuusriskin. Tällä hetkellä liikennetilanteiden automaattinen valvonta perustuu vahvasti kameraperustaiseen videodataan ja kehittyneimmät ratkaisut kohdentuvat lähinnä tunneleiden turvallisuuden valvontaan. Tekoälyä ja sensoridataa yhdistäviä järjestelmiä ei käytetä vielä yleisesti tavallisuudesta poikkeavien liikennetilanteiden reaaliaikaiseen valvomiseen. Sensorifuusiota hyödyntävät ja automaattisesti tekoälyn avulla dataa analysoivat järjestelmät voivat jatkossa tuoda uusia mahdollisuuksia turvallisen tienpidon helpottamiseksi.

Lue lisää: Tekoälyllä tehoa liikennehäiriöiden tunnistamiseen


Taksi Helsingille yhteistyökumppani

Taksi Helsinki on tehnyt yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivan Länsi-Suomen Lähitaksi Osk:n taksivälityksen siirtymisestä Taksi Helsingin palvelukeskukseen. Taksi Helsingin ja Länsi-Suomen Lähitaksi Osk:n yhteistyösopimus sisältää matkaketju- sekä teknologiayhteistyötä ajovälityksen osalta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella taksitilaukset voi tehdä 1.2.2019 alkaen numerosta 0100 0700. Numero ohjautuu Taksi Helsingin palvelukeskukseen, josta taksitilaukset välitetään Varsinais-Suomeen sekä Satakuntaan.

Ensi vaiheessa palvelu ei kata koko aluetta, mutta kesäkuuhun 2019 mennessä numerosta 0100 0700 voi tilata taksin aina Turkua ja Poria myöten. Puhelinpalvelun lisäksi asiakkaat voivat kesästä alkaen tilata taksin Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa myös ilmaisella 0100 0700 -sovelluksella. 0100 0700 -sovellus on Taksi Helsinki -sovelluksen kevytversio, joka on kehitetty erityisesti valtakunnallisille toimijoille. 


Kevytautot tulevat sittenkin

Kevytautot tulevat jo ensi vuonna, uusi laki hyväksyttiin eduskunnassa. Laki astuu voimaan 1. marraskuuta 2019. Lain puolesta äänesti 167 ja vastaan 12 kansanedustajaa.

Kevytautojen kuljettaminen onnistuu AM-kortilla. Autojen maksiminopeus on 60 km/h ja niillä ei saa ajaa moottori- tai moottoriliikennetiellä. Kevytautoiksi voi muuttaa vain varsin uusia henkilöautoja. Auton tulisi olla 2014 jälkeen käyttöönotettu.


Volvo Lasvagnar sai uuden toimitusjohtajan

Volvo Lastvagnar yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Claes Nilsson menee eläkkeelle 1.1.2019. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Volvo Lastvagnarin Eurooppa-johtaja Roger Alm. Hänestä tulee samalla Volvon konsernijohdon jäsen. Alm tuli Volvo Lastvagnarin palvelukseen 1989. 

Sen jälkeen hän on ollut monessa huipputehtävässä, muun muassa vastuussa Volvo kuorma-autojen myynnistä Latinalaisessa Amerikassa ennen Eurooppa-johtajaksi tuloa.


Ensimmäinen Streetscooter Ruotsiin

Huhtikuussa 2018 perustettu start-up yritys Adayservice Göteborgissa saa käyttöönsä ensimmäisen sähkötoimisen Streetscooter kaappiauton Ruotsissa. Adayservice on erikoistunut kokoamaan ja kuljettamaan huonekaluja.

Lue lisää: Ensimmäinen Streetscooter Ruotsiin


Ruotsi lakkautta uunituoreen lentoveron

Ruotsin edellinen hallitus perusti demarien, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen voimin lentoveron viime kesänä. Vaikka Ruotsissa ei vieläkään ole vaalien jälkeen uutta hallitusta, on jo selvää, että maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjettiehdotuksen tultua hyväksytyksi, lentovero kuopataan 1.7.2019 vain vuoden vanhana.

Matkanjärjestäjät ja elinkeinoelämä vastustivat raivoisasti lentoveroa alusta alkaen. Vain puoli vuotta sen voimaan astumisesta tiedetään jo, että se lakkautetaan. Lakkautuspäätöksestä tullaan varmasti käymään kovaa köydenvetoa heti Linköpingissä pidettävästä vuotuisesta kuljetusalan suurtapahtumasta, Transportforum'sta lähtien 9-10.1.2019.


Poliisille uusia panssaroituja ajoneuvoja

Poliisihallitus on hankkimassa vuosien 2018-2019 aikana poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta panssaroituja Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja. Autot on hankittu Hansel-sopimustoimittaja Veho Oy:ltä puitesopimuksen mukaisena hankintana. Ajoneuvoja tullaan sijoittamaan Suomen kaikkiin yhteentoista poliisilaitokseen.

Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja. Autoissa on Poliisihallituksen mukaan Suomen poliisille riittävä suojaustaso. Autot ovat väritykseltään tummansinisiä ja niissä on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus.

Lue lisää: Poliisille uusia panssaroituja ajoneuvoja


Mikko Rantakare Volvo Truck Centereiden Länsi-Suomen aluejohtajaksi

Mikko Rantakare (48) on nimitetty Volvo Finland Ab:ssa Volvo Truck Center Länsi-Suomen aluejohtajaksi. Rantakare aloitti tehtävässään 3.12.2018. Volvo Truck Center Lännen alueeseen kuuluu Volvo Truck Center Turun, Forssan ja Porin toimipisteet. Mikko vastaa kuorma-automyynnin sekä jälkimarkkinaliiketoiminnan johtamisesta Länsi-Suomen alueella. Rantakare raportoi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklundille.

Rantakare on toiminut autoalalla lähes koko työuransa ajan. Ennen Volvo Truck Center Länsi-Suomen aluejohtajaksi siirtymistään Rantakare toimi huoltokorjaamon päällikkönä Turussa. 

Rantakareen päätoimipisteenä on Volvo Truck Center Turku.


Nissan Europen keskusvaraston sähköstä aurinkoenergialla 70 %

Nissan vahvisti tänään ottaneensa keskusvarastotiloissaan käyttöön Alankomaiden laajimman joukkorahoitetun aurinkopaneelikaton.

Amsterdamissa sijaitsevan Nissan Europen keskusvaraston (Nissan Motor Parts Center, NMPC) katolle asennettu aurinkopaneelikennosto koostuu lähes 9 000 aurinkopaneelista ja tuottaa jopa 900 kotitalouden sähköntarpeen verran uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelikaton ansiosta keskusvaraston hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti, arvioiden mukaan vähennykset ovat jopa 1,17 miljoonaa kiloa vuodessa.

Tämä valtava aurinkopaneelikennosto pystyy kattamaan jopa 70 prosenttia NMPC:n vuosittaisesta energiantarpeesta ja se onkin merkittävä edistysaskel Nissanin tavoitteissa pyrkiä kestävää kehitystä edistäviin toimintoihin. Merkittävää on myös se, että osa paneeleiden tuottamasta energiasta ohjataan suoraan kansalliseen sähköverkkoon.


Atrian teurasjätteistä biokaasua

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 17.12.2018 Nurmon Bioenergia Oy:lle energiatukea enintään 9 364 000 euroa biokaasulaitoksen rakentamiseen Nurmoon parin kilometrin päähän Atrian elintarviketehtaasta. Laitos on tähän mennessä suurin biokaasun liikennekäyttöön suunniteltu hanke Suomessa.

Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineena maataloudesta syntyviä lantoja, teurastamon biojätteitä, elintarviketeollisuuden jäte- ja sivuvirtoja, ruokajätettä ja pakattuja elintarvikkeita sekä kasvibiomassoja.

Tuotannon käynnistyessä kaasua käytetään aluksi lähinnä teollisuuden polttoaineena ja kysynnän kasvaessa vuoteen 2025 mennessä lähes koko tuotanto käytettäisiin liikennepolttoaineena. Laitoksen täysi tuotantoteho vastaa 6 000 henkilöauton keskimääräistä energiankulutusta.

Lue lisää: Atrian teurasjätteistä biokaasua