MAN - Vaihtoautot

Liikennepalvelulain tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2018. Laki tulee muilta osin voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut.

Liikennepalvelulailla avataan liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajan on tarjottava liikkumispalvelua koskevat olennaiset reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta-, esteettömyys- ja saatavuustiedot. Tiedot on tarjottava avoimen rajapinnan kautta ja koneluettavassa vakiotietomuodossa. Rajapinnat tulee tarjota oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin kaikille eri toimijoille. Valtioneuvoston asetuksella liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista (643/2017) on avattavat tiedot määritelty tarkemmin. Asetus tulee myös voimaan vuodenvaihteessa.

Liikenneviraston tulee tarjota etupäässä pienten toimijoiden tarpeisiin tekninen palvelu, jolla tietojen toimittaminen voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa.

Liikennepalvelulaissa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta. Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan on avattava lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinta toisille liikkumispalvelun tarjoajille niin, että sitä kautta voidaan hankkia kertamatkaan oikeuttava matkalippu. Tavoitteena on, että matkustajalle voidaan tarjota ovelta ovelle ulottuvia matkaketjuja. Rajapinnan avaamisvaatimuksesta voivat kuitenkin pienet, paikalliset yritykset poiketa.

Liikennepalvelulain toinen vaihe on eduskunnan käsiteltävänä. Siinä jatketaan tietojen avaamista liikkumispalveluiden käyttöä koskevan tiedon osalta ja helpotetaan matkaketjujen ja yhdistettyjen palveluiden tarjoamista.

Väylämaksun puolitus ja rataveron poisto voimassa vielä 2018

Väylämaksujen puolitusta ja tavaraliikenteen rataveron poistoa jatketaan vielä vuoden 2018 ajan.

Väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä puolitettiin vuosiksi 2015-2017. Sähkö- ja dieselvetoista tavaraliikennettä koskeva ratavero poistettiin niin ikään vuosiksi 2015-2017. Nämä päätökset tehtiin syksyllä 2014.

Väylämaksun alentamisen ja tavaraliikenteen rataveron poistamisen tavoitteena on elinkeinoelämän kustannusten keventäminen.

Alennetun väylämaksun myötä alusliikenteelle ja sitä kautta elinkeinoelämälle syntyy noin 40 miljoonan euron kustannussäästö verrattuna tilanteeseen, jossa väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä. Rataveron poisto vuosina 2015–2017 on alentanut rautatiekuljetusten kustannuksia arviolta 5–10 prosenttia, mikä on alentanut rautatiekuljetusten hintaa koko arvollaan.

Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki sekä muuntotuet voimaan

Määräaikainen laki romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta tulee voimaan 1.1.2018. Yksityishenkilö voi saada tukea uuden vähäpäästöisemmän auton hankintaan romutuspalkkion tai hankintatuen kautta, tai vanhan auton muuntamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi.

Laki on voimassa 31.12.2021 asti. Romutuspalkkio on kuitenkin käytössä vain 31.8.2018 asti.

Romutuspalkkion määrä on 1000-2000 euroa hankittavan auton käyttövoimasta ja hiilidioksidipäästöistä riippuen. Palkkion saa auton myyntihinnan alennuksena uuden auton hankinnan yhteydessä. Lisäksi autoala voi halutessaan osallistua romutuspalkkioon uuden auton lisäalennuksella. Romutettavan henkilöauton tulee olla vähintään 10 vuotta vanha ja viimeisen kalenterivuoden aikana sekä romututettavaksi vietäessä liikennekäytössä. Lisäksi vaaditaan, että romutuspalkkion saajan tulee olla omistanut romutettavaksi vietävän henkilöauton yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ennen romutusta.

Uuden täyssähköauton ostajalle tai pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan hankintatukea 2000 euroa vuosina 2018–2021. Yksityishenkilö voi myös saada tukea henkilöautonsa muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Tuet ovat voimassa vuosina 2018-2021.

Tukien myöntämisestä vastaa Trafi.

Trafin maksuihin alennuksia

Trafin maksuihin tulee alennuksia vuoden 2018 alussa. Muutoksia tulee lähinnä ajoneuvojen rekisteröintipalveluihin, joiden hinnat laskevat keskimäärin 15 prosenttia.

Autoon voi hankkia yksilölliset erityisrekisterikilvet vuoden alun jälkeen 750 eurolla, kun maksu on tähän saakka ollut 850 euroa. Väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten myönnettävän siirtoluvan hinta alenee 16 eurosta 13 euroon.

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus Itämerellä

Vuoden alussa tulee voimaan myös valtioneuvoston asetus, jolla voimaan saatetaan yhteisymmärryspöytäkirja pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä. Uudistettu pöytäkirja mahdollistaa että, jatkossakin eräitä vaarallisten aineiden tie- ja rautatiemääräyksiä voidaan soveltaa vaarallisten aineiden kappaletavara- ja säiliö-ajoneuvokuljetuksissa Itämerellä. Pöytäkirja helpottaa logistiikkaketjun toimivuutta Itämeren maiden välillä.