MAN - Vaihtoautot

Suomalainen Liquid Sun ja itävaltalaisyritys GIG Karasek ilmoittivat helmikuussa käynnistävänsä yhteistyön tuottaakseen hiilidioksipäästöistä raaka-ainetta uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) tuotantoon.

Tampereella käynnistyy globaaliin läpimurtoon tähtäävä teollinen tuotantokokeilu. “Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tällä demolla tuotetulla SAF:illa voidaan suorittaa testilento ja seuraavalla pilotilla tankataan Airbus A330 -lentokone”, sanoo Liquid Sunin teknologiajohtaja Harri Ali-Löytty.

Liquid Sunin ja GIG Karasekin yhteistyössä toteuttama, Tampereella parhaillaan käynnissä oleva kokeilu on Suomen ensimmäinen teollisen prosessin mukainen matalalämpöelektrolyysiyksikkö (LTE). Sen lopputuotteena syntyy hiilidioksidista jalostettua vihreää hiilimonoksidia, joka toimii raaka-aineena SAF-polttoaineiden tuotannossa. 

Yritykset tiedottivat kumppanuudestaan vuoden alussa tähdäten teollisen demon toteutukseen vuoden 2024 aikana. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti, ja onnistuneen esitestauksen tuloksena syntynyt yksikkö on nyt Tampereella testi- ja kehityskäytössä. 

Yksiköllä tuotetut toiminnallisuusparametrit ovat suoraan skaalattavissa teolliseen mittakaavaan, mikä on kriittinen tekijä teknologian kaupallistamisessa. Yksikön elektrolyysikennojen määrä on rajoitettu testauksen ja optimoinnin tehostamiseksi, mutta yhdestäkin kennosta kerätyt onnistuneet parametrit ovat merkittävä läpimurto SAF-polttoaineiden kaupalliselle tuotannolle. Teollisessa mittakaavassa skaalaus tapahtuu kennojen määrää lisäämällä.

“Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tällä demolla tuotetulla SAF:illa voidaan suorittaa testilento ja seuraavalla pilotilla tankataan Airbus A330 -lentokone. Joten demoon pohjautuvan seuraavan pilottiyksikön koko on jo 1000-kertainen. Globaali SAF-tarve on valtava, eikä nykyisillä tuotantoteknologioilla kyetä sitä kattamaan”, sanoo Liquid Sunin teknologiajohtaja Harri Ali-Löytty.

SAF-sekoitusvelvoite suihkumoottoripolttoaineille on keskeinen tekijä ilmailun hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä. Vuonna 2025 voimaan astuva SAF-sekoitusvelvoite velvoittaa polttoainetuottajia uusiutuvien polttoaineiden jakeluun ilmailun hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Velvoite alkaa kahdesta prosentista ja nousee asteittain. Sekoitusvelvoitteiden myötä kasvanut kysyntä pakottaa toimijat globaalisti etsimään uusia teknologioita tuotannon vauhdittamiseksi.  

Liquid Sunin teknologia on täysin fossiilivapaata, skaalautuvaa ja integroitavissa olemassa oleviin infrastruktuureihin. Helpon käyttöönoton ansiosta uusiutuvat polttoaineet voivat tulla nopeastikin hinnaltaan kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille. Tähän saakka juuri hinta on ollut merkittävä pullonkaula vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

Vuoden 2024 aikana EU-alueella SAF-tuotannon kapasiteetti on 0,24 miljoonaa tonnia. Jotta ilmailuala Euroopassa voi saavuttaa asetetut sekoitusvelvoitteet, on tuotantomäärässä yllettävä 2,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

“Demonstraatiomme on suuri harppaus kohti SAF-polttoaineiden kaupallista tuotantoa. Pohjoismaat ovat metsätalouden ja biogeenisen hiilidioksidin suurtuottajia, joille teknologiamme tarjoaa todella merkittävän SAF-tuotantopotentiaalin ja näin mahdollisuuden päästötavoitteden saavuttamiseen. Tämä vaatii aktiivista toimintaa koko arvoketjun osalta. Avainasemassa ovat SAF:in käyttäjät”, sanoo Liquid Sunin toimitusjohtaja Pasi Keinänen.