MAN - Vaihtoautot

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoja voi antaa 3.4.2024 asti.

Esitysluonnoksen tavoitteena on toimeenpanna EU:n 55-valmiuspaketin lentoliikennettä koskevaa sääntelyä. Lakimuutoksilla osoitettaisiin toimivaltaiset viranomaiset ja niiden tehtävät sekä säädettäisiin seuraamusjärjestelmästä.

Toimivaltaisiksi viranomaisiksi osoitettaisiin lentoliikenteen kestävistä polttoaineista annetun asetuksen osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Energiavirasto sekä jakeluinfra-asetuksen osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Muutosten taustalla 55-valmiuspaketin sääntely

Muutoksilla toimeenpantaisiin EU-sääntelyä. Asetusta tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle eli nk. ReFuelEU Aviation -asetusta on sovellettu 1.1.2024 alkaen. Asetuksen keskeisimmät velvoitteet tulevat sovellettavaksi 1.1.2025 alkaen. 

EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen eli nk. AFIR-asetuksen lentoliikennettä koskevat velvoitteet tulevat sovellettavaksi asteittain. Sähkönsyöttöä paikallaan olevia ilma-aluksia koskevat velvoitteet tulevat sovellettaviksi 31.12.2024 ja 31.12.2029.

EU:n ilmastotavoitteen mukaan päästöjä on vähennettävä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. 55-valmiuspaketin avulla pyritään saattamaan EU:n lainsäädäntö vuoden 2030 tavoitteen mukaiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 3.4.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. 

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.