Scania Super – Koeajokiertue

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Ehdotusta on käsitelty EU:n neuvoston työryhmissä ja Euroopan parlamentissa.

Komissio julkaisi 27.7.2022 tätä TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jolla reagoidaan muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen.

Komission muutosehdotukseen sisältyy Suomen kannalta kohtuuton vaatimus. Uudet raideyhteydet tulisi ehdotuksen mukaan rakentaa eurooppalaisen standardin (1435 mm) raideleveyteen ilman poikkeuksia ja tehdä olemassa olevan rataverkon osalta suunnitelma siirtymiseksi eurooppalaisen standardin raideleveyteen lukuun ottamatta niitä verkon osia, joilla tämä ei ole hyöty-kustannussyistä perusteltua.

Uusiksi raideyhteyksiksi ei lasketa yhteyksiä, joilla rakentaminen on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa. Suomen osalta tämä vaatimus tulisi sovellettavaksi hankeyhtiöiden suunnittelemilla rataosuuksilla, erityisesti Suomi-rata-hankeyhtiön ja Itärata-hankeyhtiön osalta. Turun tunnin juna –hankeyhtiön osalta vaatimus koskisi todennäköisesti vain uutta Espoo-Salo -oikorataa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka katsoo, että Suomen tulisi saada poikkeus yleiseurooppalaista raidelevyttä koskevasta vaatimuksesta.

Itä-Suomen asema turvattava

Komissio ehdottaa, että Venäjän ja Valko-Venäjän rajoille johtavat viimeiset yhteydet siirretään ydinverkolta kattavalle verkolle. Eurooppalaiset liikennekäytävät sopeutettaisiin näihin muutoksiin.

Suomen osalta komissio esittää ratojen ydinverkkoa päättyväksi Kouvolaan (Vainikkalan sijaan), maanteiden ydinverkkoa päättyväksi Haminaan (Vaalimaan sijaan) ja Skandinavian-Välimeren eurooppalaista liikennekäytävää päättyväksi Kouvola-Kotka-Hamina-akselille nykyisen Venäjän rajan sijaan.

Nämä liikenneyhteydet jäävät edelleen TEN-T-verkolle ja niihin on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Komissio ehdottaa lisäksi TEN-T-verkon laajentamista Ukrainaan ja Moldovaan. Komissio ehdottaa myös, että Venäjä ja Valko-Venäjä poistetaan TEN-T-kartoilta, koska TEN-T-verkon laajentuminen näihin maihin ei ole enää tavoitteena.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt vaikuttamaan valmistelun aikana siihen, että raideleveyttä koskeva vaatimus ei Suomea koskisi. TEN-T-asetuksen muutosehdotuksen käsittely tulee jatkumaan EU:n neuvostossa syksyllä, ja Suomi jatkaa vaikuttamistyötä.

Eduskuntaa informoidaan muutosehdotuksen osalta mahdollisimman pikaisella aikataululla U-jatkokirjelmällä.