MAN - Vaihtoautot

Tasavallan presidentti vahvisti muutokset alusliikennepalvelulakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Pääosa muutoksista tulee voimaan 1.1.2024.

Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (European Maritime Single Window, EMSW) osalta tehdyt muutokset tulevat voimaan 15.8.2025.

Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS-palvelu) tarkoitetaan maalta käsin tapahtuvaa alus- eli laivaliikenteen valvontaa ja ohjausta. Muutoksilla päivitetään alusliikennepalvelulainsäädäntöä vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä.

Täsmennyksiä pätevyys- ja koulutusvaatimuksiin

Alusliikennepalvelulakia muutetaan siten, että alusliikennepalvelun jakamisesta erilaisiin alusliikennepalvelutehtäviin luovutaan. Lisäksi täsmennetään alusliikennepalvelua koskevia pätevyysvaatimuksia sekä alusliikennepalveluhenkilöstön koulutusta ja sen järjestämistä koskevia vaatimuksia.

Jatkossa alusliikennepalveluhenkilöstön pätevyyttä ja koulutusta koskevien vaatimusten osalta noudatetaan Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA) standardeja.

Samalla pannaan täytäntöön EMSW-asetuksen vaatimat kansalliset muutokset lainsäädäntöön, jotta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.

Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös alusliikennepalvelulaissa säädettyä liikennevirhemaksua.

Mitä seuraavaksi?

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024. EMSW-asetuksen muutokset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 15.8.2025, jolloin niitä koskeva EU-asetus tulee voimaan.