MAN - Vaihtoautot

Hallitus antoi 16.11.2023 eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin alusliikennepalvelulakia, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS-palvelu) tarkoitetaan maalta käsin tapahtuvaa alus- eli laivaliikenteen valvontaa ja ohjausta. Muutoksilla päivitettäisiin alusliikennepalvelulainsäädäntöä vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä.

Esityksen mukaan alusliikennepalvelulakia muutettaisiin siten, että alusliikennepalvelun jakamisesta erilaisiin alusliikennepalvelutehtäviin luovuttaisiin. Lisäksi täsmennettäisiin alusliikennepalvelua koskevia pätevyysvaatimuksia sekä alusliikennepalveluhenkilöstön koulutusta ja sen järjestämistä koskevia vaatimuksia.

Tarkoituksena on, että alusliikennepalveluhenkilöstön pätevyyttä ja koulutusta koskevien vaatimusten osalta noudatettaisiin Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA) standardeja.

Samalla pantaisiin täytäntöön eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (European Maritime Single Window, EMSW) vaatimat kansalliset muutokset lainsäädäntöön, jotta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.

Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös alusliikennepalvelulaissa säädettyä liikennevirhemaksua.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian. EMSW-asetuksen muutokset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 15.8.2025, jolloin niitä koskeva EU-asetus tulee voimaan.