TIP-Trailer services

Ruotsalaisten, suomalaisten ja virolaisten vuonna 2012 aloittama talvimerenkulkuun liittyvä WINMOS-yhteishanke huipentui 7.4.2016 järjestettyyn loppuseminaariin.

Liikenneviraston mukaan hankkeessa kehitetyn uuden talousmallin ja uusien jäänmurtokonseptien avulla voidaan taata jatkossa kustannustehokas talvimerenkulku sekä oikea-aikainen jäänmurtokaluston uudistaminen. Osana hanketta on myös toteutettu uuden jäänmurtajan, Polariksen rakentaminen.

Ympäri vuoden toimiva meriliikenne on keskeisessä roolissa Euroopan Unionin kaupankäynnissä. WINMOS-hankeen päämääränä on ollut varmistaa tehokas talvimerenkulku EU:n pohjoisimmilla meriväylillä sekä kehittää koko talvimerenkulun järjestelmää Itämeren alueella. Hanke on koostunut seitsemästä aktiviteetista, joista rahallisesti merkittävin on ollut uuden suomalaisen jäänmurtajan, Polariksen, rakentaminen. Liikennevirasto on ollut aktiivisesti mukana lähes jokaisessa aktiviteetista.

Osana WINMOS-hanketta on selvitetty keinoja vähentää jäänmurtajien polttoaineen kulutusta sekä päästöjä. Uuden sukupolven jäänmurtaja Polaris on ensimmäinen jäänmurtaja, joka käyttää polttoaineenaan LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. LNG:n käyttö pienentää merkittävästi aluksen hiilidioksidipäästöjä ja polttoainekustannuksia.

Jäänmurtoyhteistyötä valtioiden välillä halutaan vahvistaa

Keskeinen osa WINMOS-hanketta on ollut kehittää talvimerenkulkua koskevaa operatiivista mallinnusta sekä talousmallinnusta. WINMOS-hankkeen aikana kehitettyjä talvimerenkulun kokonaisuutta tehostavia toimenpiteitä viedään eteenpäin valtioiden välisessä jäänmurtoyhteistyössä.

Yhteistyön toteuttamismahdollisuuksien tutkimiseksi Suomi, Ruotsi ja Viro allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) viime vuoden lopulla. WINMOS-hankkeen seuraavaan vaiheeseen (WINMOS 2) on näiden maiden toimesta myös jätetty uusi EU-tukihakemus. Päätös rahoituksesta selviää kesän kuluessa.

Uuden jäänmurtajan rakentamisen lisäksi WINMOS-hankkeessa on tutkittu tulevaisuuden jäänmurtokapasiteetin tarvetta, seuraavan sukupolven jäänmurtajia sekä vanhojen jäänmurtajien eliniän pidentämistä. Lisäksi hankkeessa on kehitetty talvimerenkulun simulaattorikoulutusta ja koulutusjärjestelmiä merenkulkijoille.