SuperMax – Valmiina töihin!

Rauman satama, kuva ylhäältä

Rauman Satama Oy aloittaa työt Petäjäksen vaiheiden 2 ja 3 toteuttamiseksi. Petäjäksen satamaosassa louhitaan kalliota ja täytetään vesialueita. Työt aloitetaan toukokuussa ja valmista on vuoden 2019 syksyllä. Investoinnin valmistuttua uutta kenttätilaa varastointikäyttöön saadaan 9 hehtaaria.

Uudet valmistuvat kenttäalueet mahdollistavat tämän vuoden helmikuussa käyttöönotetun konttiterminaalin laiturikapasiteetin täyden hyödyntämisen. Lisätila mahdollistaa myös keskustelut uusista hankkeista ja asiakkuuksista.

Nyt toteutettavan kenttäinvestoinnin kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy varsinaisen rakennusurakan lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten käsittely sekä alueen sähköistys-, valaistus-, meluntorjunta- ja maisemointityöt.

Nyt käynnistyvä investointi on johdonmukainen jatke hiljattain valmistuneille väylän syvennystöille ja konttiterminaalin laajennukselle, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Työyhteenliittymä Petäjäksen kanssa pe 27.4.2018. Työyhteenliittymään kuuluu Vilppulan Kivijaloste Oy, Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy ja Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy.

Rauman Satama osaksi EcoPorts-satamaverkostoa (2018-01-16)

Rauman Satama kuuluu EcoPorts-satamiin

Työ ympäristöystävällisen satamatoiminnan hyväksi on tuonut Rauman Sataman osaksi eurooppalaista EcoPorts-yhteisöä. Aiemmin Suomesta verkostoon on hyväksytty Turun ja Helsingin satamat. Verkosto perustuu toimijoiden avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön ympäristönsuojelun edistämiseksi.

EcoPortsin itsetutkimusmenetelmän (SDM) avulla satamat voivat itse arvioida sataman ympäristöasioiden hallintaa ja suhteuttaa sen muiden toimijoiden tuloksiin, kehittäen sataman ympäristönsuojelullista toimintaa edelleen. Itsetutkimusmenetelmässä tarkastellaan kattavasti ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten jätehuoltoa ja energiatehokkuutta, ja pyritään kehittämään niitä ympäristöystävällisempään suuntaan.

– EcoPorts -verkostoon liittyminen on meille tärkeä saavutus, sillä saamme sitä kautta tärkeää näkyvyyttä ja tunnettuutta ympäristöystävällisenä satamana, sekä paljon hyödyllistä tietoa ympäristöasioiden hoitamisesta muissa Euroopan satamissa, kertoo Rauman Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Hietavirta.

Valinnan myötä Rauman Sataman valmiudet ympäristöohjeiden ja -ohjelmien parantamiseksi kehittyvät merkittävästi, sillä EcoPorts -yhteistyö mahdollistaa hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamisen satamaverkoston sisällä. Myös uusien ympäristönsuojelua koskevien lakien täytäntöönpano on paremmin optimoitavissa yhteistyössä useampien satamien välillä.

– Tavoitteenamme on toimia esimerkkinä Suomen muille satami4lle, mutta myös koko logistiikkasektorille ympäristönsuojelun edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rauman Satama, kuten muutkin EcoPorts-satamat, on toimitusketjussa keskeisessä roolissa, joten uskomme esimerkin voimaan. Satamien välinen yhteistyö ja hyväksi havaittujen toimintatapojen omaksuminen auttavat meitä parantamaan ympäristöohjeitamme ja -ohjelmiamme entisestään, Hietavirta jatkaa.

Itsetutkimusmenetelmän ja seurantaohjeiden avulla satamat voivat itse tarkkailla sijoittumistaan EcoPorts-satamien listauksessa. Rauman Sataman tavoitteena onkin nostaa omaa sijoitustaan omaksumalla muualla hyväksi havaittuja menetelmiä ja soveltaa niitä omiin käytäntöihin sopiviksi. Rauman Satama on mukana myös Rauman kaupungin Cleantech-katalogissa, jossa esitellään raumalaista ympäristöalan osaamista.

Rauman satamaliikenne hienoisessa laskussa vuonna 2016 (2017-01-13)

 Alus kiinnitetään satamaan

Vuonna 2016 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,60 milj. tonnia tavaraa ja 256 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli molemmissa ryhmissä 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,84 milj. tonnia (-3,6 %), tuontia 1,73 milj. tonnia (+2,1 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,03 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1086 kappaletta, joka oli 35 vähemmän kuin vuonna 2015.

Positiivisia kasvulukemia oli nesteiden, sellun ja sahatavaran viennissä. Sellun viennin ja tuonnin määrät kasvoivat jo toista vuotta peräkkäin. Hyvän kehityksen ansiosta Rauma on ollut jo muutaman vuoden Suomen toiseksi suurin sahatavarasatama. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli öljytuotteissa ja metalleissa. Suurimmat pudotukset olivat paperin, kappaletavaran ja viljan viennissä sekä kaoliinin ja kappaletavaran tuonnissa.

Vuonna 2016 Rauman satamassa käynnistettiin 60 M€ suurinvestoinnit, joissa syvennetään Rauman syväväylää 12 metrin kulkusyvyyteen sekä laajennetaan nykyistä konttiterminaalia.

Rauman satamaan investoidaan 60 miljoonaa euroa (2016-04-05)

Rauman Satama Oy:n konttiterminaali

Rauman sataman konttiterminaali laajenee vuosien 2016-17 aikana n. 1,5 hehtaarilla. Kuva: Rauman Satama.

Rauman satamassa alkaa huhtikuussa meriväylän syvennys- ja konttiterminaalin laajennustyöt. Töiden yhteiskustannus on runsaat 60 miljoonaa euroa ja työt valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Rauman Satama Oy:n osuus kustannuksista on noin 34 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston osuus noin 28 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto ja Rauman Satama Oy toteuttavat yhteistyössä Rauman meriväylän kulkusyvyyden syventämisen 10 metristä 12 metriin. Urakka käsittää Rihtniemen väyläalueiden ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintää koskevat turvalaitetyöt. Väyläsyvennyshankkeen pääurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy Ltd.

Rauman Satama Oy:n toimesta laajennetaan samanaikaisesti myös nykyistä konttiterminaalia rakentamalla lisää laituritilaa konttilaivoille sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin. Konttiterminaalin laajennushankkeen pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahden mukaan rakennusurakan myötä satama voi vastaanottaa entistä suurempia laivoja ja konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu.

Rauman satama nostaa konttikapasiteettia huimasti (2015-05-27)

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut konttiliikenne on innostanut Rauman Satamaa tekemään noin 15 miljoonan euron investoinnin tehostaakseen toimintaa ja mahdollistaakseen lisätilan uudelle liikenteelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 26.5.2015 Rauman Satama Oy:lle rakennusluvan, joka mahdollistaa nykyisen konttilaiturin laajentamisen yli kolminkertaiseksi. Samalla laajennetaan konttikenttää. Laajennuksen jälkeen konttilaiturin kokonaispituus on runsaat 500 metriä ja konttikenttää on noin 15 hehtaaria. Satamassa käsiteltiin vuonna 2014 noin 280 000 konttiyksikköä ja laajennuksen jälkeen kapasiteetti nousee noin 500 000 konttiyksikköön.