SuperMax – Valmiina töihin!

Suomen Potilasvahinkoapu Oy  teki Eduskunnan oikeusasiamiehelle asiakkaan puolesta tammikuussa 2019 kantelun OP Vakuutus Oy:n (nyk. Pohjola Vakuutus Oy, jälj. "OP-Pohjola") erittäin vakavasta viivyttelystä liikennevahinkoasian käsittelemisessä. Kyse oli asiakkaalle liikennevahingosta aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta. OP-Pohjola ei antanut asiasta päätöstä 1,5 vuoteen eikä vastannut lukuisiinsekä Potilasvahinkoapu Oy:n että asiakkaansa esittämiin tiedusteluihin asian etenemisestä. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi päätöksessään 22.11.2019 muun muassa, että hallintolain mukaan asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja asianosaiselle on pyynnöstä annettava arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava asian etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Liikennevakuutuslain mukaan yhtiön on suoritettava korvaus tai ilmoitettava, ettei sitä suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut riittävän selvityksen. Jos vastuu korvauksesta on epäselvä tai jos korvauksen suuruutta ei ole voitu kokonaan määritellä, on perusteltu vastaus annettava vahinkoa kärsineelle 3 kuukauden kuluessa.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei Op-Pohjolan menettely täyttänyt hallintolain ja liikennevakuutuslain säännöksiä. Hän totesi, ettei asian käsittely Op-Pohjolassa näyttänyt edenneen lainkaan kahdeksaan kuukauteen. Op-Pohjolan menettelyn moitittavuutta lisäsi se, että yhtiö oli samanaikaisesti laiminlyönyt vastata tiedusteluihin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan OP-Pohjolan menettely osoitti merkittävää huolimattomuutta suhteessa korvausasioiden viivytyksettömän ja asiamukaisen käsittelyn turvaamista koskeviin säännöksiin. Apulaisoikeusasiamies totesi lisäksi, että Op-Pohjolan tuli tarkastella korvausprosessiaan kriittisesti, jotta tämänkaltaisia laiminlyöntejä ei jatkossa tapahdu. Hän antoi OP-Pohjolalle huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.

Myös Finanssivalvonta katsoi, ettei OP-Pohjolan menettely edennyt hyvän hallinnon mukaisesti. Finanssivalvonta ilmoitti seuraavansa tilannetta.

EOAK/192/201