MAN - Vaihtoautot

Euroopan komissio on ottanut tutkittavaksi Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2023 tekemän kantelun luontoarvojen ja niihin liittyvän EU-lainsäädännön sivuuttamisesta Malmin lentokentän päätös-, kaavoitus- ja oikeusprosesseissa. Euroopan komission Ympäristöasioiden pääosasto Brysselissä ilmoitti asiasta 25.3.2024.

Lentokentän alueella ja sen lähiympäristössä tavataan useita EU-direktiivilajeja ja kansallisessa lainsäädännössä erityisesti suojeltavia lajeja, joita alueen kaavoittaminen Helsingin kaupungin yhdeksi uudeksi asuinalueeksi uhkaa. Yli 80 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneen lentokenttätoiminnan aikana alueelle on muodostunut arvokas ja kokonaisuutena ainutlaatuinen elinympäristö monille eläinlajeille ja kasveille. Alue on myös Helsingin kaupungin omissa luontokartoituksissa virallisesti rajattu arvokas lintualue ja niittyverkoston arvokohde, ja siellä kuten myös sitä ympäröivissä metsissä on direktiivilajien muutonaikaisia levähdyspaikkoja, elinympäristöjä ja lisääntymispaikkoja.

Kaavoittajat ja oikeusasteet ovat toistuvasti siirtäneet vastuun luontoarvojen huomioimisesta aina seuraavalle alemmalle kaavatasolle. Parhaillaan on käynnissä maakunta- ja yleiskaavoituksen jälkeen alueen asemakaavoitus, ja ensimmäiset asemakaavat on laadittu. Pilkkomalla alueen kaavoitus pienempiin ja ajallisesti toisistaan irrallisiin muutoksiin muutosten kokonaisvaikutusta luontoarvoille ja direktiivilajeille ei ole selvitetty käytännössä ollenkaan.

EU-lainsäädäntö edellyttää lintu- ja luontodirektiiveissä määriteltyjen lajien tiukkaa suojelua. Näitä lajeja ovat muun muassa valkoselkätikka, liito-orava, sekä useat lepakkolajit kuten isolepakko, pikkulepakko ja kimolepakko. "Alueen merkittävien luontoarvojen sivuuttaminen kaikilla kaavatasoilla ja oikeusasteissa on osoittanut, että Suomen laki ja oikeuskäytäntö eivät voi olla EU-lainsäädännön edellyttämällä tasolla.", toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Lövdahl.

Malmin lentoaseman niityt ovat asiantuntijoiden mukaan Suomessa äärimmäisen uhanalaisen ja kansallisessa lainsäädännössä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan, lintudirektiivin lajeihin kuuluvan heinäkurpan merkittävin muutonaikainen levähdyspaikka Suomessa, ja mahdollisesti myös lajin pesimäpaikka.