Raskone – nopeasti takaisin tielle

Kuorma-autojen nykyistä pyöreämmät ohjaamot lisäisivät kuljettajan näkökenttää suojattomampien tiellä kulkijoiden, kuten pyöräilijöiden, havaitsemiseksi ja vähentäisivät ilmanvastusta. Sivuun ohjaava muoto vähentäisi törmäysten voimaa. Kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien takaosaan lisättävät aerodynaamiset siivekkeet auttaisivat vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Yli 500 mm pituiset lisälaitteet tulisi olla kokoon taitettavia ja ne on erikseen tyyppihyväksyttävä.

”Ajoneuvojen ohjaamojen aerodynamiikan parantaminen toisi ajoneuvojen energiatehokkuuteen merkittäviä parannuksia mahdollisesti yhdessä ajoneuvojen takaosaan asennettavien sisäänvedettävien tai kokoontaitettavien laitteiden kanssa. Tämä parantaminen ei kuitenkaan ole direktiivillä 96/53/EY vahvistettujen nykyisten pituusrajoitusten puitteissa mahdollista vähentämättä ajoneuvojen kuljetuskapasiteettia ja vaarantamatta maantiekuljetusten alan taloudellista tasapainoa. Tämän vuoksi on myös tarpeen säätää poikkeuksesta enimmäispituuksiin. Tätä poikkeusta ei saisi käyttää ajoneuvon kuljetuskapasiteetin lisäämiseksi.

Suurempia kuorma-autoja ja ajoneuvoyhdistelmiä koskevat nykyiset säännöt eivät muutu.

Painohelpotuksia vaihtoehtoisille polttoaineille

Direktiivissä sallittaisiin ajoneuvon kokonaispainon lisääminen (enintään yksi tonni) vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin käyttövoimalaitteisiin/moottoreihin vähentämättä ajoneuvojen hyötykuorman kantokykyä.

Multimodaalikuljetukset

Direktiiviehdotuksessa säädetään lisäksi mahdollisuudesta lisätä kuorma-autojen pituutta, maksimissaan 15 senttimetrillä 45 jalan mittaisten rahtikonttien kuljettamiseksi, jos ne ovat osa multimodaalikuljetusta. Tällä pyritään vähentämään tarpeetonta byrokratiaa. Jatkossa liikenteenharjoittajien ei enää tarvitsisi pyytää erikoislupaa 45 jalan mittaisten konttien kuljettamiseen.

Etäluettavat punnitsemislaitteet

Jotta varmistettaisiin vääristymätön kilpailu toimijoiden välillä ja parannettaisiin rikkomusten havaitsemista, jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä sellaisten ajoneuvojen yksilöimiseksi, jotka todennäköisesti ovat ylittäneet niitä koskevan painorajan. ”Kunkin jäsenvaltion on joka kalenterivuosi suoritettava asianmukainen määrä liikenteessä olevien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien painoa koskevia tarkastuksia suhteessa sen alueella vuosittain tarkastettavien ajoneuvojen kokonaismäärään.” Direktiivin mukaiset punnitukset suoritettaisiin mm. tieinfrastruktuureihin sijoitettujen automaattisten järjestelmien tai ajoneuvoon asennettujen etäluettavien punnituslaitteiden avulla. Kerätyt punnitustiedot olisi annettava myös kuljettajien käytettäviksi.

Muutoksia linja-autojen matkustajamääriin

Linja-automatkustajien ja heidän matkatavaroidensa keskipaino on direktiivin 96/53/EY antamisen jälkeen noussut merkittävästi. Ottaen huomioon direktiivissä säädetyt painorajoitukset, tämä on johtanut kuljetettavien matkustajien lukumäärän asteittaiseen alenemiseen. Heitä kuljettavien ajoneuvojen painoa ovat lisänneet myös laitteet, jotka ovat tarpeen teknisten vaatimusten, kuten Euro VI -vaatimusten, täyttämiseksi. Koska joukkoliikennettä on energiatehokkuuden parantamiseksi tarpeen suosia yksilöliikenteeseen verrattuna, linja-automatkustajien lukumäärä on nostettava takaisin aiemmalle tasolle ottaen huomioon matkustajien ja heidän matkatavaroidensa painon nousu. Tämä voidaan tehdä korottamalla kaksiakselisten linja-autojen sallittua enimmäispainoa sellaisissa rajoissa, joissa voidaan kuitenkin varmistaa, ettei tieinfrastruktuuri vahingoitu nopeamman kulumisen vuoksi.

Siirtymäaikaa

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset kansalliset säännöt kahden vuoden kuluessa tarkistetun direktiivin voimaantulosta. Ohjaamon muotoilua koskevat säännöt tulevat voimaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun turvallisuutta koskevat säännöt äskettäin suunniteltujen kuorma-autojen markkinoille saattamista varten on hyväksytty. Komissio aikoo esittää viimemainitut ”tyyppihyväksyntäsäännöt” vuonna 2016.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan direktiiviä koskevassa käsittelyssä sovittiin myös siitä, että komissio tarkistaa direktiiviä kolme vuotta kansallisten sääntöjen voimaantulon jälkeen ottaen huomioon tietyt markkinasegmentit, kuten autoja kuljettavat yritykset.