Scania V8 – Uusi kuningas!

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tiedottaa arvioineensa ensimmäistä kertaa autoalan oppimistuloksia. Arvioinnin perusteella osaaminen on hyvää, mutta koulutuksen työelämälähtöisyydessä on kehitettävää.

Yli puolet (54 %) autoalan perustutkinnon opiskelijoista sai näytön arvosanaksi hyvän, 37 % kiitettävän ja 8 % tyydyttävän. Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä. Opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta.

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu autoalan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Yli puolet autoalan näytöistä suoritettiin työelämässä, ja työelämän edustaja oli mukana yli puolessa kaikista näyttöjen arvioinneista. Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on autoalalla hyvin saatavilla ja näyttöpaikkoja kohtalaisesti. Näyttöjen laatuun ja arvioinnin luotettavuuteen olisi Karvin tiedotteen mukaan kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota.

Autoalan näytöt ovat melko usein lyhytkestoisia teknisiä suoritteita, jolloin näyttöjen toteuttaminen laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina jää toteutumatta. Lisäksi arviointi osoitti, että opiskelijoiden arvosanat ovat riippuvaisia siitä, ketkä näytön arviointiin osallistuvat ja missä näyttö suoritetaan. Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa takasi opiskelijalle keskimäärin parhaimmat arvosanat.

Arvioinnissa ilmeni myös kritiikkiä kolmiportaista arviointiasteikkoa kohtaan. Asteikon heikkoutena nähtiin erityisesti sen heikko erottelevuus, toisin sanoen opiskelijat saavat saman arvosanan hyvin erilaisesta osaamisesta.