TIP-Trailer services

Valtioneuvosto on määritellyt yhteiskunnan kannalta merkittävät satamat ja lentoasemat. Jatkossa niitä koskevat aikaisempaa tarkemmat tietoturvaan liittyvät riskienhallinta- ja ilmoitusvelvollisuudet. Merkittävät satamat ja lentokentät on määritelty Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) perustella. Merkittäviksi on määritelty niin sanotun ydinverkon lentoasemat ja merisatamat. Lentoasemista tämä tarkoittaa tällä hetkellä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemia. Satamista TEN-T ydinverkkoon kuuluvia merisatamia ovat HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat. 

Uudet velvoitteet liittyvät tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen ja tietoturvallisuuteen liittyvään riskinhallinnan suunnitelmallisuuteen. Jatkossa merkittäviksi määriteltyjen satamien on ilmoitettava tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Tarkemmin satamien ja lentoasemien tietoturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet on määritelty ilmailulaissa ja satamien turvatoimilaissa.

Uudet velvoitteet koskevat sataman tai lentoaseman pitäjiä, mutta eivät muita satamissa tai lentoasemilla toimivia yrityksiä.

Asian taustalla on EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan mm. määrittämään sektorikohtaiset keskeiset palveluiden tarjoajat ja säätämään näille tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyviä tehtäviä.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 9. toukokuuta. Asetus tulee voimaan perjantaina 11. toukokuuta.