Scania-juhlakiertue

Euroopan neuvosto hyväksyi tänään kantansa maantieliikennealan keskeiseen uudistukseen, johon kuuluvat kuljettajien työolot, kansainvälisiä kuljetuksia suorittavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt, tavaraliikenteen markkinoille pääsy ja parempi valvonta. Uudistuksella on tarkoitus varmistaa tasapaino niin, että kuljettajilla on asianmukaiset työolot ja liikenteenharjoittajilla vapaus tarjota palveluja rajojen yli. Se myös selkiyttää alaa ja lopettaa sääntöjen moninaiset kansalliset tulkinnat.

- Tänään saavutetun yhteisymmärryksen myötä kuljettajat ja kuljetusyritykset saavat oikeudenmukaisemmat säännöt, ja kansallisten valvontaviranomaisten toiminta tehostuu. Ammattikuljettajien työolot paranevat, ja useassa jäsenmaassa toimivat yritykset hyötyvät paremmasta oikeusvarmuudesta ja kevyemmästä byrokratiasta. Näistä ehdotuksista sopiminen oli yksi puheenjohtajamaa Itävallan tärkeimmistä tavoitteista, Norbert Hofer, Itävallan liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri ja neuvoston puheenjohtaja toteaa.

Luotettava tapa rekisteröidä kuorma-autojen rajanylityspaikat ja -ajat sekä paikantaa kuormaamis- ja purkamistoimet on keskeisessä asemassa, kun valvontaa parannetaan. Älykkään ajopiirturin toinen versio tekee tämän automaattisesti. Laite on asennettava kaikkiin kansainvälisissä kuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kabotaasia koskevat säännöt neuvosto pitää ennallaan. Niiden mukaan kabotaasimatkoja saa tehdä 7 päivän aikana enintään 3. Parannettujen valvontatoimien avulla määräysten noudattamista pitäisi voida valvoa tehokkaammin ja vaikuttavammin. Järjestelmällinen kabotaasi pyritään estämään ottamalla käyttöön x päivän karenssiaika. Samalla ajoneuvolla ei saa tehdä uusia kabotaasimatkoja samassa maassa ennen kuin se on kulunut.

Kuljetusyritysten sijoittautumiskriteereihin sisältyy ajoneuvojen säännöllinen palaaminen yrityksen toimipisteeseen. Tämä auttaa torjumaan postilaatikkoyritysten käyttöä.

Liikenteenharjoittajan on järjestettävä kuljettajien työaikataulut siten, että he voivat palata kotiin (liikenteenharjoittajan sijoittautumismaahan) vähintään kerran neljän viikon aikana. Jos kuljettaja kuitenkin päättää käyttää kaksi lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa, kotiinpaluu olisi järjestettävä viimeistään kolmen viikon jälkeen.

Kuljettajien asianmukaisiin työoloihin kuuluu se, että he saavat viettää viikoittaisen lepoajan muualla kuin ohjaamossa. Sopivaa majoitusta voi kuitenkin olla käytännössä hankala löytää, joten säännöllinen viikoittainen lepoaika voidaan poikkeuksellisesti viettää ajoneuvossa, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Uudistuksella selkiytetään sitä, miten ammattikuljettajat hyötyvät "sama palkka samasta työstä samassa paikassa" -periaatteesta. Yleisenä sääntönä on, että jos toiminta järjestetään siten, että kuljettajan työ on eheästi yhteydessä sijoittautumismaahan, kuljettaja tulisi jättää työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen ulkopuolelle. Kahdenväliset kuljetukset jätetään siis yksiselitteisesti näiden sääntöjen ulkopuolelle. Matkalla kohdemaahan ja sieltä takaisin voidaan suorittaa kaksi kuormaamis- tai purkamistoimea molempiin suuntiin ilman, että työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä aletaan soveltaa. Myös kauttakulku jätetään näiden sääntöjen ulkopuolelle. Kaikessa muussa toiminnassa, myös kabotaasissa, sovellettaisiin koko työntekijöiden lähettämistä koskevaa järjestelmää kuljetuksen ensimmäisestä päivästä alkaen. Työntekijöiden lähettämistä koskevia erityissääntöjä on alettava soveltaa 18 kuukauden kuluessa säädöksen voimaantulosta.

Ehdotukset kuuluvat ensimmäiseen liikkuvuuspakettiin, jonka komissio esitteli kesäkuussa 2017.

Tänään hyväksytyt tekstit muodostavat neuvoston kannan Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin, joissa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen lopullisista teksteistä.