Keski-Suomen alueella tehdään kuluvan kesän ja syksyn aikana tieliikenteeseen vaikuttavia tienrakennustöitä. 

Pääosa tienrakennustöistä painottuu nykyisen tieverkon kunnostamiseen. Suurin yksittäinen kohde on Kotakennäänsalmen sillan peruskorjaus valtatiellä 4 Äänekoskella.

Keski-Suomen alueella suurin yksittäinen investointikohde on kantatien 56 parantaminen välillä Jämsä – Mänttä.

Tulevana kesänä tienparantaminen tapahtuu pääosin nykyisen tien päällä siten, että rakentaminen haittaa liikennettä ja liikenne rakentamista. Urakoitsijat tiedottavat hankekohtaisissa tiedotteissaan työmaiden eri vaiheiden vaikutuksista liikenteeseen.

1. Valtatie 13 Puulaakson tie- ja risteysjärjestelyt, Karstula
Hankkeessa tehdään liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä Kajaanintien liittymän kohdalla. Arvioitu toteuttamisaika on syksyllä 2013. Työstä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

2.-3 . Maantie 6571 Asematie, maantie 6576 Kuormausalueentie ja maantie 16953 Ruukintie, Pihtipudas
Hankkeissa tehdään kevyen liikenteen väylän rakentamista Ruukintielle ja Kuormausalueentielle sekä parannetaan Asematietä taajamatien tyyppiseksi mm. liittymäjärjestelyillä. Työaika toukokuu – syyskuu, jolloin työstä on ajoittain haittaa liikenteelle.

4 .-5. Maantie 648 ja yhdystiet 6491, 16889 ja 16890, Kannonkoski
Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väyliä ja tehdään liittymäjärjestelyjä sekä pienehköjä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Työaika toukokuu–syyskuu, jolloin työstä on ajoittaista haittaa liikenteelle.

Lisätietoja: urakoitsija Keski-Suomen Kuljetus Oy, työpäällikkö Pekka Kovanen puh.  0400 241 809

6 . Valtatie 23 Tervantien ja Yritystien liittymien kohdilla ja yhdystien 16509 Lapinsalmentie parantaminen, Keuruu
Hankkeessa tehdään liittymäjärjestelyjä valtatiellä ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen Lapinsalmentien eteläpäähän. Työaika  kesäkuu-lokakuu, työt ovat pistemäisiä kohteita, eikä niistä ole merkittävää haittaa liikenteelle.

7. - 8. Maantien 637 parantaminen välillä Kuormaajantien kiertoliittymä - Hallaperäntien liittymä ja Vehniäntie - Peurungantie, Jyväskylä ja Laukaa
Rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2013. Hankkeessa rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää väleille Kuormaajantien kiertoliittymä - Hallaperäntien liittymä ja Vehniäntie - Peurungantie. Lisäksi hankkeessa toteutetaan maantien 637 ja Hallaperäntien risteysalueen kanavointi, joka aiheuttaa liikenteelle vähäistä haittaa. Kohde valmistuu marraskuussa.

Lisätietoja: pääurakoitsija Skanska Infra Oy, työmaapäällikkö Kari Majurinen puh. 040 735 3851 

9  - 11. Maantien 638 parantaminen välillä valtatie 4 - Vaajatie, Jyväskylä
Rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2013. Hankkeessa rakennetaan kiertoliittymä Leppävedentien ja Asemantien risteykseen sekä uusi Leppävedentien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan alikulkukäytävästä Vaajatielle asti. Kohde valmistuu syyskuussa. Alikulkukäytävän rakentamisen ajan Leppävedentien liikenne ohittaa työmaan kiertotien kautta.

Lisätietoja:
pääurakoitsija Destia Oy, työpäällikkö Sauli Kuusjärvi puh. 0400 142 497

12.  Kantatien 56 rakennustyö välillä Jämsä - Mänttä   
Hankkeessa tehdään tien leventämistä, päällysrakenteen vahvistamista ja siltatöitä maantien 604 liittymän ja kantatien 58 välilläsekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mustalahden kohdalle. Rakentamisaika kesäkuu 2013 - joulukuu 2014. Tulevan kesän aikana ei työstä ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Lisätietoja: pääurakoitsija Destia Oy, työpäällikkö Sauli Kuusjärvi  puh. 0400 142 497

13.  Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä
Kuokkalan kehäväylästä pääosa tehdään uuteen maastokäytävään, joten työt eivät haittaa yleistä liikennettä. Kehäväylä valmistuu marraskuussa. Hankkeen yhteydessä tehtyjen valtatiellä 18 sijaitsevan Könkkölän eritasoliittymän ramppien viimeistely- ja päällystystyöt tehdään kesä-elokuussa eikä työstä ole suurta haittaa liikenteelle.

Lisätietoja: pääurakoitsija Destia Oy, työpäällikkö Sauli Kuusjärvi puh. 0400 142 497

14. Valtatie 9 /18 Ristonmaan risteyssillan kohdalla, Jyväskylä
Työssä levennetään sillan ramppia ja rakennetaan liikennevalot. Hanke on käynnissä toukokuu-marraskuussa. Työstä on erittäin suuri paikallinen haitta liikenteelle, koska paikalla ei ole kiertotiejärjestelyjä.

15. Kotakennäänsalmen sillan korjaus valtatiellä 4, Äänekoski
Sillan korjaaminen tehdään nykyisellä tiealueella ja se aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Siltapaikalla on käytössä marraskuulle saakka työmaaliikennejärjestelyt, päivällä kavennetut kaksi kaistaa ja yöllä toistuvasti liikennevalot tai liikenteenohjaus sekä yksi ajokaista. Siltakohteen korjaamisen aikataulusta ja työn aiheuttamasta liikennehaitasta tiedotetaan erikseen.
Liikennejärjestelyjen arvioitu viivytys on:
·         päivällä, normaali liikenne 5 min
·         päivällä, ruuhka-aikana 10 min
·         yöllä, 5 min

Lisätietoja: Keski-Suomen ELY-keskus siltainsinööri Jari Mikkonen,
puh.  0295 024 703

16. Jämsänjoen sillan korjaus, valtatiellä 9, Jämsä
Sillankorjaus aiheuttaa vähäistä haittaa liikenteelle. Siltapaikalla on ajoittain käytössä syyskuulle saakka pistemäiset työmaaliikennejärjestelyt, kavennettu ajorata ja kaksi kaistaa.

Lisätietoja: pääurakoitsija Destia Oy, työpäällikkö Sauli Kuusjärvi, puh.  0400 142 497

Muut sillankorjaushankkeet
Siltojen korjaus- ja ylläpitohankkeeseen vuonna 2013 kuuluvat kohteet:

17.) Kotakosken silta, Kuhmoinen ja 18.) Arvajankosken silta, Jämsä.  Näiden korjaaminen tehdään nykyisellä tiealueella, jolloin sillankorjaus aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Siltojen kohdalla on käytössä työmaaliikennejärjestelyt, väistämisvelvollisuus kohdattaessa ja yksi ajokaista.

Lisäksi tehdään useita pienehköjä siltakohteita kuten Harmoistenojan silta Kuhmoisissa ja Kotasenpuron silta Jyväskylässä. Työt aiheuttavat vähäistä haittaa liikenteelle. Siltapaikoilla on ajoittain käytössä syyskuulle saakka pistemäiset työmaaliikennejärjestelyt, kavennettu ajorata, liikennevalot tai liikenteenohjaaja tai väistämisvelvollisuus kohdattaessa ja yksi ajokaista tai työkohteen ohittava kiertotie.

Lisätietoja: pääurakoitsija Destia Oy, työpäällikkö Sauli Kuusjärvi, puh. 0400 142 497

Päällystystyöt
Päällystys- ja rakenteenparantamistöitä tehdään 140 km, kustannukset 7,0 M€.

Merkittävimmät päällystyskohteet aikatauluineen:
19.
Valtatie 4 Kanavuoren kohdalla                               kesäkuu
20. Valtatie 4 Tikkakoski-Liimattala                               kesä-heinäkuu
23. Seututie 630 Kuikka-Uurainen                                 touko-kesäkuu
24. Seututie 638 Leppävesi-Tikkamannila                    syyskuu
25. Yhdystie 6110 Keljonkankaan kohdalla                   kesäkuu

Lisätietoja: Urakoitsija Asfalttikallio Oy, Mikko Mäkelä, puh.040 523 6937

Vähäliikenteisten teiden kunnostaminen sorateiksi:
28
.  Yhdystie 14250 Hämepohjantie, Jämsä                 toukokuu
29.  Yhdystie 16588 Korpiahontie, Jyväskylä               kesäkuu
30.  Yhdystie 16742 Kovalanrannantie, Hankasalmi     kesäkuu       
31.  Yhdystie 16814 Jokirannantie, Konnevesi             kesäkuu
32.  Yhdystie16727 Simunankoskentie, Laukaa          kesäkuu

Lisätietoja: Urakoitsija SL Asfaltti Oy, Antti Kaarlela, puh. 040 849 1780

Merkittävä  rakenteenparantamiskohde:
26
. Kantatie 58 Humppi-Yläpää                                     touko-syyskuu
27. Seututie 604 välillä maantie 16541 - Huhtia            toukokuu

Lisätietoja: Urakoitsija SL Asfaltti Oy, Antti Kaarlela, puh. 040 849 1780

Rakenteenparantamistöiden haitta liikenteelle on suuri. Tiet ovat murskepintaisia ennen päällystämistä ja kohteilla on työnaikainen 50 km/h nopeusrajoitus.

Lisätietoja antavat Keski-Suomen ELY-keskuksesta:
Rakennustöistä investointipäällikkö Hannu Keralampi, puh. 0295 024 689
Siltatöistä kunnossapitopäällikkö/siltainsinööri
Jari Mikkonen,puh. 0295 024 703
Päällystys - ja rakenteenparantamistöistä ylläpitovastaava
Eino-Matti Hakala, puh. 0295 024 679

Liikenneviraston hankkeet:
Valtatie 4 Lusi - Vaajakoski
projektilla tehdään viimeistely- ja takuutöitä kesän 2013 aikana. Työt ajoittuvat kesä-elokuun ajalle.

Yhteysväli Joutsa-Toivakka, Urakoitsija Destia Oy.
Tehdään päällystepaikkauksia, saumojen juottamista, ajoratamerkintöjen ja liikennemerkkien oikaisuja.

Yhteysväli Toivakka-Vaajakoski, Urakoitsija Skanska Infra Oy.
Tehdään päällystepaikkauksia, saumojen juottamista, meluvallien ja ojien istutus- ja siistimistöitä sekä liikennemerkkien oikaisuja. Liikenne siirretään mahdollisesti lyhytaikaisesti vanhalle nelostielle painumakohdan korjauksen ajaksi Toivakan ja Vaajakosken välillä. Työn tarkempi ajoitus päätetään toukokuun loppuun mennessä.

Töistä aiheutuu lyhytaikaista liikennehaittaa, jolloin nopeusrajoitus pudotetaan 50 km/h työkohteella ja tarvittaessa ajorataa kavennetaan tai suljetaan.
Kohdekohtaiset järjestelyt aikatauluineen ilmoitetaan liikennekeskuksen kautta ja tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta


http://www2.liikennevirasto.fi/alk/tietyot/tietyo_2.html

Lisätietoja: Valtatie 4 Lusi - Vaajakoski hankkeesta:
Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 020 637 3567.

 LIITE: Kartta kesän tietyökohteista (pdf)