Scania kevätkiertue 2108

Ilmatieteen laitos tutki etanolipitoisten polttoaineiden vaikutusta henkilöautojen pakokaasupäästöihin. Tutkimus osoitti, että alkoholipolttoaineiden käyttö pienentää sekä suoria hiukkaspäästöjä että ilmakehässä syntyviä päästöjä verrattuna bensiinipohjaisiin polttoaineisiin.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri polttoainetta (E10, E85 and E100) flex-fuel ajoneuvossa ja tutkittiin niiden vaikutusta ajoneuvon päästöihin. Tutkimuksessa havaittiin, että polttoaineen alkoholipitoisuuden lisääntyessä kaasumaisten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt nousivat. Toisaalta, terveydelle haitallisten aromaattisten yhdisteiden kuten bentseenin ja tolueenin päästöt kuitenkin laskivat. Hiukkaspäästöt olivat suurimmat E10 polttoaineella, jossa etanolia on 10 prosenttia.

- Sekä suorien että ilmassa muodostuvien hiukkasten päästöt laskivat selkeästi polttoaineen alkoholipitoisuuden lisääntyessä, tiivistää Ilmatieteen laitoksen tutkija Hilkka Timonen.

Primääriset eli suorat hiukkaspäästöt koostuvat yleensä mustasta hiilestä ja orgaanisista yhdisteistä.  Ilmakehässä kaasumaisista yhdisteistä muodostuva ns. sekundäärinen hiukkasmassa koostuu lähinnä orgaanisista yhdisteistä, sulfaatista, nitraatista ja ammoniumista. Ajoneuvoista lähtöisin olevat sekundääriset päästöt vaikuttavat ilmanlaatuun kuitenkin kaupunkialueilla yhtä paljon kuin suorat päästöt.

 - Ajoneuvojen päästörajat rajoittavat tällä hetkellä ainoastaan primäärisiä hiukkaspäästöjä. On kuitenkin tärkeää tuntea ajoneuvoista peräisin olevan sekundäärisen aerosolin muodostumisprosessi sekä sen vaikutus ilmanlaatuun, jotta tulevaisuudessa voimme asettaa tarpeellisia päästörajoja ajoneuvoille ja siten parantaa ilmanlaatua tiheästi asutuissa kaupungeissa, Timonen sanoo.